Do gory

25/06/2022

Wariantowanie przedsięwzięcia – niezbędny element raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

By

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to integralna część oceny oddziaływania na środowisko. Żeby spełniać ustawowe wymagania, musi on zawierać określone elementy, w tym opis wariantów przedsięwzięcia. Jakiekolwiek braki mogą opóźniać wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, a nawet skutkować decyzją odmowną. Na czym polega wariantowanie przedsięwzięcia i jak wygląda ono w praktyce?

Wariantowanie przedsięwzięcia – po co się je wykonuje i kiedy?

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) stanowi istotny element postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Jest ona wymagana w przypadku:

  • przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli organ tak postanowi.

Integralną częścią OOŚ jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Żeby spełniać ustawowe wymagania, musi zawierać szereg elementów, w tym opis planowanego przedsięwzięcia, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej czy też opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodjęcia przedsięwzięcia. Nie są to jednak jedyne wymagane załączniki.

Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska […], do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy dołączyć także opis wariantów inwestycji, wraz z uwzględnieniem szczególnych cech przedsięwzięcia i jego oddziaływania.

Ustawodawca wymaga od inwestora przedstawienia minimum trzech sposobów realizacji inwestycji, w tym:

  • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę,
  • racjonalnego wariantu alternatywnego dla wariantu zaprezentowanego przez wnioskodawcę,
  • racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.

Każdy przedstawiony wariant musi być uzasadniony. Wnioskodawca jest też zobowiązany do określenia przewidywanego wpływu analizowanych wariantów na środowisko. Ponadto należy porównać oddziaływania prezentowanych wariantów na m.in.: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, powierzchnię ziemi, wodę i powietrze czy też dobra materialne oraz zabytki objęte istniejącą dokumentacją.

Co do zasady, od wariantowania przedsięwzięcia w raporcie nie można odstąpić. Ma ono bowiem na celu zapewnienie szerszego wyboru niż tylko między realizacją a zaniechaniem inwestycji. Uznaje się go za niezbędny element pozwalający prawidłowo przeprowadzić OOŚ.

Brak wariantowania przedsięwzięcia w raporcie – czym skutkuje?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który nie będzie zawierał prawidłowego opisu wariantów inwestycji, jest niezgodny z ustawą. W konsekwencji składający go wnioskodawca może nie uzyskać decyzji środowiskowej. W sytuacji gdy otrzyma ją mimo wadliwości raportu, istnieje ryzyko skutecznego jej zaskarżenia.

W rezultacie inwestor musi ponieść dodatkowe koszty wiążące się z uzupełnieniem wadliwego raportu. Prowadzi to też do znaczących opóźnień w realizacji inwestycji. Dlatego wariantowanie przedsięwzięcia, jak i sporządzenie całego raportu o oddziaływaniu na środowisko, warto powierzyć specjalistom. Zadbają oni o poprawność dokumentacji i dopilnują, by zawierała wszystkie niezbędne załączniki.

W kontekście całego wariantowania przedsięwzięcia za szczególnie problematyczny w opracowaniu uznaje się opis racjonalnego wariantu alternatywnego. Nie ma bowiem w prawie jasnych kryteriów, które pozwoliłyby go precyzyjnie określić. Pewne jest natomiast to, że nie może mieć on czysto teoretycznego charakteru i musi się różnić od wariantu proponowanego przez inwestora. Pomoc specjalistów w jego opracowaniu wydaje się zatem nieodzowna.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stanowi jeden z kluczowych elementów oceny środowiskowej (OOŚ). Jakiekolwiek braki lub błędy w dokumentacji mogą sprawić, że inwestor nie uzyska decyzji środowiskowej. Podczas jego sporządzania nie można ominąć m.in. wariantowania przedsięwzięcia. To wymagające zadanie. Dlatego warto je powierzyć specjalistom.

źródło: https://www.ekomeritum.pl/

Prev Post

Stan zero i stan surowy otwarty – co to jest? Czym się wyróżniają?

Next Post

Obywatele spoza Unii Europejskiej – jakie warunki muszą spełnić, by zamieszkać w Polsce?

post-bars