Do gory

27/06/2022

Obywatele spoza Unii Europejskiej – jakie warunki muszą spełnić, by zamieszkać w Polsce?

By

We współczesnym świecie granice pomiędzy państwami uległy mocnemu zatarciu. Szczególnie w obrębie niektórych wspólnot takich jak np. Unia Europejska obywatele mogą swobodnie przemieszczać się, przebywać i podejmować pracę zarobkową. Jednak nieco inaczej wygląda sytuacja z obywatelami przybywającymi spoza Unii Europejskiej. Ich możliwości pobytu są bardziej ograniczone. Warto więc wiedzieć jakie warunki muszą spełnić obywatele z krajów nienależących do Unii Europejskiej aby móc zamieszkać w Polsce.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy jest jedną z możliwości, jaką mają obcokrajowcy pragnący zamieszkać w Polsce. Pobyt czasowy nie daje możliwości osiedlenia się na stałe. Okres czasu, na jaki jest udzielane zezwolenie na pobyt czasowy jest indywidualnie ustalane dla każdego obcokrajowca. W Polsce udziela się do na okres niezbędny do realizacji celu pobytu obcokrajowca w naszym kraju. Jednak okres ten nie może być dłuższy niż 3 lata. Bardzo ważne jest również to, że zezwolenie na pobyt czasowy nie przedłuża się automatycznie. Jeżeli okres, na które zostały udzielone zezwolenie okazał się zbyt krótki, niezbędne jest ubieganie się o nowe zezwolenie. Wniosek należy złożyć w czasie legalnego pobytu, czyli np. przed upływem terminu pobytu określonym w wizie lub przed upływem terminy ważności poprzedniego zezwolenia na pobyt czasowy. Jeżeli termin złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt w Polsce uważa się za legalny do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia tego zezwolenia. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w odpowiednio do tego przeznaczonym wydziale. Do sprawy o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć w szczególności takie dokumenty jak:

 • wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • 4 aktualne fotografie,
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży i oryginał do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie przysięgłe oraz oryginał do wglądu,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Zezwolenie na pobyt stały

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku chęci ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały. Wniosek o pobyt bezterminowy obcokrajowiec zazwyczaj może złożyć dopiero po kilku latach legalnego pobytu w kraju nad Wisłą. W Polsce  przepisy dopuszczają dwie formy bezterminowego zezwolenia na pobyt. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla małżonków obywateli Polski, posiadaczy Karty Polaka, osób pochodzenia polskiego, osób objętych ochroną międzynarodową lub pobytem tolerowanym, a także dzieci obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy posiadają w Polsce prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Druga możliwość obejmuje zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest dedykowane osobom, które przebywają w Polsce co najmniej 5 lat, mają ubezpieczenie i stabilne źródło dochodu w Polsce.

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest bezterminowo. Zostaje ono potwierdzone kartą stałego pobytu, która jest ważna przez 10 lat od daty jej wydania. Niezbędna jest jedynie wymiana karty stałego pobytu przed upływem 10-letniego terminu. Składanie wniosku o pobyt stały nieco różni się od ubiegania się o pobyt czasowy. Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o pobyt stały, to m.in.:

 • wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały wraz z uzasadnieniem,
 • 4 aktualne fotografie,
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży i oryginał do wglądu,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 • dowód opłacenia opłaty skarbowej.

źródło: https://sawickiwspolnicy.pl

Prev Post

Wariantowanie przedsięwzięcia – niezbędny element raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Next Post

Jak pozbyć się bólu kręgosłupa? Pomoc specjalistów

post-bars